نشست صمیمی اعضای اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ریاست بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سلمان فارسی ،به منظور ارزیابی زیرساخت های آموزشی و ارتقاء کیفی خدمات درمان در بیمارستان سلمان فارسی اعضای تیم اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان سلمان فارسی بازدید به عمل آوردند.

پس از این بازدید، تیم اساتید دانشگاه علوم پزشکی از تغییرات چند ماهه اخیر در بیمارستان سلمان فارسی در حوزه های توسعه درمان، ارتقاء کیفی و کمی، توسعه زیرساخت های درمانی و همچنین بخش های پاراکلینیک و هتلینگ ابراز خرسندی و رضایت نمودند و بیمارستان را شایسته ارتقاء جایگاه فنی و علمی در سطح استان و کشور دانستند که این خود نوید خوبی برای بیمه شدگان و مردم استان بوشهر در آینده نزدیک خواهد بود.