عمل براکیوپلاستی (لیفت بازو)

بسیاری از افراد بر اثر تغییرات وزنی و با افزایش سن دچار افتادگی پوست و چربی اضافه در ناحیه بازوها می شوند که این امر موجب ظاهری زشت در بازو ها می شود. تمامی این افراد از حالت بازوهای خود ناراضی و ناراحت هستند چراکه پوشیدن لباسهایی با آستین کوتاه برایشان مقدور نخواهد بود و.